Privacyverklaring

De stichting Bevordering Rechtshulp voor Kwetsbare Rechtzoekenden, gevestigd te 5432 DA Cuijk aan het adres Wijnruit 4, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

De stichting Bevordering Rechtshulp voor Kwetsbare Rechtzoekenden

Wijnruit 4

5432 DA Cuijk

www.rechtsbijstandsloket.nl

telefoon:       085 750 0001

e-mail:           info@rechtsbijstandsloket.nl

kvk:               77214196

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

De stichting Bevordering Rechtshulp voor Kwetsbare Rechtzoekenden verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze dienstverlening en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Onderstaand vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die De stichting Bevordering Rechtshulp voor Kwetsbare Rechtzoekenden verwerkt:

  • Voor- en achternaam
  • Geboortedatum en geboorteplaats
  • BSN-nummer
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Bankrekeningnummer

Achtergelaten gegevens op de website van De stichting Bevordering Rechtshulp voor Kwetsbare Rechtzoekenden worden uitsluitend gebruikt om (zelf) contact met u op te nemen. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt voor klanttevredenheidsonderzoeken. Op de website kunt u (zelf) uw contactgegevens achterlaten, zoals uw naam, adres, e-mailadres en/of telefoonnummer, zodat wij contact met u kunnen opnemen. Dit zijn de persoonsgegevens die via de website worden verwerkt.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@rechtsbijstandsloket.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag worden u persoonsgegevens verwerkt?

De stichting Bevordering Rechtshulp voor Kwetsbare Rechtzoekenden verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden en op basis van de navolgende grondslagen:

  • Om in staat te zijn contact met u op te nemen naar aanleiding van uw verzoek, vraag en/of opdracht;
  • Ten behoeve van een behoorlijke c.q. deugdelijke nakoming van de door u aan ons verstrekte opdracht;

Geautomatiseerde besluitvorming

De stichting Bevordering Rechtshulp voor Kwetsbare Rechtzoekenden neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van De stichting Bevordering Rechtshulp voor Kwetsbare Rechtzoekenden) tussen zit.

Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

De stichting Bevordering Rechtshulp voor Kwetsbare Rechtzoekenden bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

De stichting Bevordering Rechtshulp voor Kwetsbare Rechtzoekenden verstrekt uw gegevens in principe niet aan derden, tenzij dit nodig is om aan uw wensen te kunnen voldoen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die De stichting Bevordering Rechtshulp voor Kwetsbare Rechtzoekenden gebruikt

De stichting Bevordering Rechtshulp voor Kwetsbare Rechtzoekenden gebruikt op haar website(s) functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. De stichting Bevordering Rechtshulp voor Kwetsbare Rechtzoekenden gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Bij uw eerste bezoek aan onze website kunnen wij u (indien op dat moment tracking cookies worden gebruikt) al hebben geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen (uw rechten)

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door De stichting Bevordering Rechtshulp voor Kwetsbare Rechtzoekenden en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@rechtsbijstandsloket.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. De stichting Bevordering Rechtshulp voor Kwetsbare Rechtzoekenden wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging van uw persoonsgegevens

De stichting Bevordering Rechtshulp voor Kwetsbare Rechtzoekenden neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan met ons contact op via info@rechtsbijstandsloket.nl.

Menu