Jaarverslag 2020 – Gepubliceerd op 29 juni 2021

BELEIDSPLAN

Contactgegevens

Naam:             Stichting Bevordering Rechtshulp voor Kwetsbare Rechtzoekenden (BRKR)
RSIN:             860936892
E-mailadres:    info@rechtsbijstandsloket.nl
Tel:                 085 – 750 0001
Adres:             Wijnruit 4, 5432 DA Cuijk

Over ons

De stichting Bevordering Rechtshulp voor Kwetsbare Rechtzoekenden (BRKR) is in het leven geroepen om te voorzien in de noodzakelijke maatschappelijke behoefte, om in deze steeds verder juridiserende samenleving de meest kwetsbare[1] rechtzoekenden op een zeer laagdrempelige wijze te adviseren dan wel te verwijzen naar specialisten, teneinde (verdere escalatie van) veelvoorkomende maatschappelijke problemen (sociaal en/of financieel) te voorkomen.

De stichting heeft met haar bestuurders gedegen kennis en ervaring binnen het sociale domein in huis, waarmee de beoogde doelstellingen kunnen worden bereikt en kan worden verder gebouwd aan een stichting die zich duurzaam kan vestigen in het maatschappelijk verkeer en daardoor duurzaam kan gaan voorzien in een noodzakelijke maatschappelijke behoefte.

Doelstelling

Primair

De Stichting Bevordering Rechtshulp voor Kwetsbare Rechtzoekenden (BRKR) heeft de doelstelling om de kwetsbare rechtzoekende, op een laagdrempelige wijze, gratis eerstelijns rechtshulp te bieden, zodat hun rechtsprobleem zo snel en duurzaam mogelijk wordt opgelost, dan wel de rechtzoekende wordt doorverwezen naar een (juridisch) specialist, die de rechtzoekende verder kan helpen met het (complexe) rechtsprobleem.

Nevendoelstellingen

 • Studenten opleiden en kansen bieden om juridische werkervaring op te doen door het aanbieden van stageplaatsen.
 • Het werkveld rondom de rechtzoekende, zoals bijvoorbeeld maatschappelijk werkers en bewindvoerders, voorzien van antwoorden op eenvoudige en veelvoorkomende juridische vraagstukken, zodat zij zonder interventie van een dure specialist kunnen voorzien in de behoefte van de rechtszoekende.

Hoofdlijnen van het beleidsplan

De Stichting Bevordering Rechtshulp voor Kwetsbare Rechtzoekenden (BRKR) wil de drempel voor de rechtzoekende nog verder verlagen, zodat met name de kwetsbare rechtzoekende de rechtshulp vindt en krijgt, hetgeen voor hem of haar noodzakelijk is om het spelende juridische geschil duurzaam te beslechten.

Ten eerste wordt dit bereikt door eerstelijns rechtshulp geheel gratis en landelijk aan te bieden. De initiatiefnemers van deze stichting zijn van mening dat in onze huidige gejuridiseerde maatschappij het niet langer acceptabel is dat de meest kwetsbare rechtzoekende een door de overheid gefinancierd Juridisch Loket kunnen bellen waarvoor zij € 0,25 per minuut moeten betalen. Bij een lange wachttijd en een juridisch complex geschil kan een gesprek eenvoudig oplopen tot een duur van 30 minuten. Een dergelijk gesprek kost dan € 7,50. De ervaring leert dat de meest kwetsbare rechtzoekende, zoals bijvoorbeeld bijstandsgerechtigde en personen met een problematische schuldensituatie, het Juridisch Loket niet kunnen of willen bereiken vanwege het kostenplaatje. Wij vinden dan ook dat rechtshulp, wil het voor iedereen laagdrempelig zijn, geheel gratis moet zijn, zodat iedereen de noodzakelijke eerstelijns rechtshulp (op afstand) kan krijgen.

Ten tweede wordt landelijk kwalitatieve eerstelijns rechtshulp geboden, waarbij wordt ingezet op de meest ingrijpende en voorkomende rechtsproblemen, zoals problemen op het gebied van inkomen, uitkeringen, verzekeringen, huur en strafrechtelijke vervolgingen. De ervaring leert dat het direct en duurzaam aanpakken van voornoemde problemen noodzakelijk is voor het voorkomen dan wel de-escaleren van sociale, psychische en/of financiële problemen. De overheid is eveneens gebaat bij een directe en duurzame oplossing van rechtsproblemen, omdat hierdoor de verdere inzet van het sociaal domein, waaronder het dure stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand, wordt ontzien.

Ten derde wordt ingezet op het vroegtijdig doorverwijzen naar professionele specialisten op het gebied van het (complexe) rechtsprobleem en/of sociale/medische probleem, zodat wordt gewaarborgd dat de rechtzoekende wordt voorzien van de noodzakelijke (rechts)hulp. Ook hiermee wordt ingezet op het voorkomen dan wel de-escaleren van sociale, psychische en/of financiële problemen.

Naast het bieden van acute eerstelijns rechtshulp aan rechtzoekende wordt ingezet op informatievoorziening aan hulpverleners die doorgaans het dichtst bij de kwetsbaarste rechtzoekende staan, zoals maatschappelijk werkers en bewindvoerders. De ervaring leert dat voornoemde hulpverleners onder hoge werkdruk staan alsmede bij vele juridische vraagstukken de benodigde juridische kennis en/of ervaring missen om de rechtzoekende goed te kunnen helpen. Door deze hulpverleners direct te adviseren, onder meer over de juridische mogelijkheden, wordt voorkomen dat de rechtzoekende “de boot mist”, waarmee wordt voorzien in een maatschappelijke behoefte.

Tot slot wil de Stichting met haar dienstverlening bijdragen aan het opleiden en kansen bieden aan studenten en beginnende professionals binnen het juridische domein. Enerzijds worden de studenten en beginnende professionals ingezet bij het verlenen van de eerstelijns rechtshulp waardoor zij een belangrijke bijdrage leveren aan de maatschappelijke behoefte. Anderzijds is dit voor hen een kans om de noodzakelijke ervaring op te doen binnen het sociaal (juridisch) domein, waardoor zij uiteindelijk kunnen doorgroeien naar een ervaren professional of specialist, zoals een advocaat, binnen het sociale domein.

Het bestuur

 1. Voorzitter
  J.P.(Bas) Toonen is in augustus 2016 beëdigd tot advocaat. Na zijn beëdiging tot advocaat is mr. Toonen zijn eigen zelfstandige advocatenpraktijk gaan voeren te Cuijk.
 2. Penningmeester
  T. (Teun) Eimers is na afronding van zijn rechtenstudie aan de Hogeschool van Arnhem Nijmegen begonnen als zelfstandig jurist. Hij voert opdrachten uit voor advocaten, thans hoofdzakelijk voor Wet Advocatuur te Cuijk. Daarnaast studeert hij rechten aan de Open Universiteit.
 3. Secretaris
  N. Gercek-Zivali heeft na haar afronding van haar International and European Law studie bij diverse overheidsinstanties gewerkt als toezichthouder, jurist, strategisch adviseur en projectleider. Tijdens haar studie is zij werkzaam geweest bij meerdere advocatenkantoren en heeft zij verschillende bestuursfuncties uitgeoefend bij stichtingen. Momenteel is zij werkzaam bij gemeente Oss namens Traineeprogramma Toekomst van Brabant.

Het beloningsbeleid

Het bestuur zal niet over het vermogen van de stichting beschikken alsof het haar eigen vermogen is. De onafhankelijkheid van de stichting wordt gewaarborgd door het bestuur dat minimaal uit drie personen bestaat die gezamenlijk bevoegd zijn. Alle vrijwilligers en bestuurders zullen geen aanspraak maken op een bezoldiging. Daarnaast zal het bestuur geen onkostenvergoeding krijgen. Aan eventuele vrijwilligers zal incidenteel de daadwerkelijk gemaakte onkosten worden vergoed. De gelden die de stichting ontvangt, zullen enkel ten behoeve van de uitvoering van het doel van de stichting uitgegeven worden.

Uitgeoefende activiteiten

De stichting bevindt zich thans in de opstartfase. De doelstelling in de opstartfase is om de randvoorwaarden te creëren, zodat vrijwilligers en studenten eerstelijns rechtshulp kunnen bieden aan (kwetsbare) rechtzoekenden. Hierna zal stapsgewijs worden toegelicht welke stappen op korte termijn worden gezet door bestuur, zodat de stichting operationeel van start kan gaan.

 1. Oprichtingen stichting bij de notaris (voldaan).
 2. Aanvraag indienen bij de Belastingdienst om de stichting aan te wijzen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) (voldaan).
 3. Activa (geld en vaste activa) werven door (a) het benaderen van sponsors, (b) derden verzoeken om giften te verstrekken en (c) het aanvragen van subsidies. In beginsel zal worden ingezet op de zakelijke en privé relaties van het bestuur teneinde sponsoren en giften te verwerven.
 4. Met de opgehaalde gelden zal – voor zover nog niet verkregen via sponsoring of giften – een ruimte worden gehuurd en de randvoorwaarden worden gecreëerd voor het verlenen van eerstelijns rechtshulp op afstand, zoals het inrichten van werkplekken met telefoon- en internetverbinding, begeleiding voor de studenten waarborgen en opstellen van protocollen.
 5. Vervolgens zal moeten worden geïnvesteerd in de zichtbaarheid en toegankelijkheid van de website, zijnde het middel waarop de kwetsbare rechtzoekenden op worden ontvangen (aangevangen). De ervaring leert dat met name het creëren van zichtbaarheid, bijvoorbeeld via adverteren op Google, zeer prijzig is. Daarom zal worden ingezet op het verkrijgen van giften van Google voor het kunnen adverteren op Google Ads. Dit is volgens het bestuur een essentiële randvoorwaarden voor het kunnen behalen van de statutaire doelstelling.
 6. Tot slot zullen vrijwilligers en studenten moeten worden geworven, die eerstelijns rechtsbijstand op afstand via de telefoon en/of het internet kunnen en willen verlenen. Voor het werven van studenten worden relaties aangewend bij de Hoge school Arnhem Nijmegen (HAN). Er zal worden ingezet op een duurzame samenwerking met de HAN, zodat er structureel het gehele jaar voldoende studenten kunnen worden ingezet.
 7. De laatste stap is het inwerken en waar nodig (kort) opleiden van de vrijwilligers en studenten.

Nadat het bestuur de bovengenoemde stappen heeft gezet en de stichting met de eerstelijns rechtshulp operationeel van start is gegaan, zal dit beleidsplan worden herzien en zal worden ingezet op evaluatie, waarborgen van de continuïteit, mogelijkheden tot uitbreiding en toekomstvisie.

Financiële verantwoording

Voor het behalen van voornoemde doelstellingen zijn vrijwilligers nodig die de eerstelijnsrechtshulp willen en kunnen verlenen. Daarnaast zijn financiële middelen nodig.

Zo moet er een werkruimte voor de vrijwilligers en studenten worden gehuurd en ingericht. De beschikking over een telefoon en internet zijn noodzakelijk voor de beoogde werkzaamheden. Daarnaast moet de stichting (digitaal) goed zichtbaar/vindbaar en bereikbaar zijn voor de rechtzoekende. Een goede internetmarketing (bijvoorbeeld via Google) en een toegankelijke website zijn aldus noodzakelijk.

Voornoemde benodigdheden kunnen alleen worden verkregen wanneer daarvoor door derden financiële middelen ter beschikking worden gesteld. Om het voor deze derden fiscaal aantrekkelijk te maken om de stichting in haar noodzakelijke benodigdheden te begunstigen door middel van giften, dan wel sponsoring, zal de Belastingdienst worden gevraagd om de stichting aan te wijzen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Onderstaand treft u een (voorlopige) begroting aan van de gemaakte en – naar schatting – nog te maken kosten van de Stichting Bevordering Rechtshulp voor Kwetsbare Rechtzoekenden (BRKR):

 • Oprichting stichting: € 485,00 eenmalig (gemaakt)
 • Website:                         € 750,00 eenmalig (gemaakt)
 • Aanschaf PC en printer e.d.:             € 1.600,00 eenmalig (nog te maken)
 • Hosting en server:             € 250,00 jaarlijks (nog te maken)
 • Telefoonkosten:                         € 1.500,00 jaarlijks (nog te maken)
 • Internetkosten:                         € 600,00 jaarlijks (nog te maken)
 • Kantoorbenodigdheden:             € 500,00 jaarlijks (nog te maken)
 • Algemene kosten, zoals bank etc. € 250,00 jaarlijks (nog te maken)

 

Voortgangsversie nummer 2 (9 maart 2020)

 

Namens het Bestuur,

 

 

B.J.P. (Bas) Toonen, voorzitter

[1] De stichting verstaat onder een kwetsbare rechtzoekende: een burger die vanwege zijn beperking, leeftijd, financiële positie, maatschappelijke positie of anderszins in het maatschappelijk verkeer een kwetsbare rechtspositie heeft, thans een (potentieel) rechtsprobleem heeft en onvoldoende zelfredzaam is om het rechtsprobleem (zelf) te kunnen behandelen.

Menu